Overview

OBS!! Detta är ett fiktivt uppdrag som vi söker en matchande profil till för att redovisa i Svenska Spels ramavtalsupphandling.

Kompetensnivå: 2

Fiktivt uppdrag: Leda ett program, innebärande koncernövergripande påverkan, som syftar till att en helt ny produktfamilj ska adderas till Svenska Spels utbud

Beskrivning av det fiktiva uppdraget:

Att addera en helt ny produktfamilj till Svenska Spels utbud kommer att innebära förändringar på en rad områden, vilka spänner över stora delar av koncernen. Exempel på förändringar och arbeten som ingår i uppdraget är etableringen av relationer och praktiska arbetssätt med ny redan avtalad affärspartner, framtagande av kommunikationskoncept och marknadsföringsstrategi, utformning av kuponger samt förberedelser för tryck och leverans, förändring av arbetssätt avseende marknadsföring och möjligen även till mindre del förändring av organisation och roller, samt integration av extern spelplattform med Svenska Spels spelsystem och andra stödsystem.

De övergripande målsättningarna för programmet omfattar bland annat att man tre månader efter lansering ska ha nått viss marknadsandel, visst medialt genomslag och viss kundkännedom om produktfamiljen. Även mer långsiktiga mål och förutsättningar för att nå dessa mer långsiktiga mål har stor betydelse, såsom etablerade arbetssätt och en god relation med ny affärspartner, samt goda tekniska förutsättningar för fortsatt utveckling av produktfamiljen.

Programledaren ansvar är driva programmet med direktiv från programägaren och att jobba utifrån de beslut som tas av styrgruppen som finns för programmet. Styrgruppen är bemannad av medlemmar ur koncernledning samt affärsledningar. Programmet är omfattande och kommer av allt att döma omfatta flera projekt.

Konsulten kommer utöver att leda det program som beskrivs ovan, även att vara involverad i rekrytering till den enhet som kommer att ansvara för produktfamiljen fortvarigt. Programledarens uppdrag avslutas genom överlämning till minst delvis etablerad linjeorganisation i ett skede då ledande indikatorer vittnar om att förväntade effekter med programmet kan uppnås.

Svenska Spel värdesätter i allmänhet konsultens erfarenheter av att leda program motsvarande det nu aktuella. Med anledning av vad som beskrivs ovan värdesätter Svenska Spel i synnerhet att konsulten har erfarenhet av uppdrag där en helt ny produktfamilj ska introduceras, gärna digitalt, och av allt som det innebär i form av de aktiviteter som anges ovan, att konsulten har omfattande erfarenheter rörande etableringen av samarbete med extern part, att konsulten har stor vana och erfarenhet av att arbeta med en styrgrupp med motsvarande bemanning som den som anges ovan, att konsulten har vana och erfarenhet av att arbeta med större program med flertalet tillhörande projekt och att konsulten har erfarenhet av uppdrag i vilka effekthemtagning ingår.

Tagged as: Program Management

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.