Overview

Jobbeskrivning:

Vid projektarbete för en lednings- och/eller stationsbyggnation produceras stora mängder handlingar och dokument i samband med tillstånds- och markåtkomstfrågor. En administratör hjälper till med att hålla reda på dessa. Enhet Tillståndsärenden handlägger tillståndsärenden och ansvarar för framkomlighetsstudier, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsfrågor inom utrednings-, anläggnings- och underhållsverksamheten. Enhet Markåtkomst ansvarar för markåtkomst, skadereglering och fastighetsfrågor inom utrednings-, anläggnings- och underhållsverksamheten. Därutöver tillkommer arbetsuppgifter såsom utanordning av ersättning till fastighetsägare.

Omfattning

Arbetsuppgift

Uppdraget omfattar utförande av praktisk administration ingående i projektarbetet.

Uppdraget omfattas av:

•Dokumentation av inkomna avtal, fullmakter, förrättningshandlingar som genereras på berörda fastigheter och annan dokumentation som uppkommer i samband med arbete med tillstånds- och markåtkomstfrågor

•Hantering och sammanställning av inkomna yttranden från fastighetsägare och annan korrespondens

•Efter samråd med Tillstånds- alt. Markåtkomsthandläggare hämta in och säkerställa uppgifter för att planera, administrera och genomföra utskick (exempelvis, brev, kallelser, information, Medgivande av förundersökning (MFÖ) Markupplåtelseavtal (MUA) m.fl.)

•Framtagande av utbetalningsunderlag avseende skadereglering som sker i samband med MFÖ, MUA och andra avtalshandlingar

•Ta fram fastighetsägareförteckningar, och dokumentation av dessa, som sker i samband med samrådsmöten och övriga utskick till fastighetsägare

•Administration och bokningar i samband med externa möten, exempelvis samrådsmöten, fastighetsägarmöten m.fl.

•Vara ansvarig administratörer för ProjektNavet eller motsvarande systemstöd för projekt

•Dokumentera i Svenska kraftnäts ärendehanteringssystem W3D3 och Alfresco

Skall-krav

•Konsult skall ha minst 2 års erfarenhet och kunskap av projekt- och ärendehanteringssystem

Placering

Konsultens arbetsplacering är på kundens kontor i Sundbyberg.

Beställarens behov styr roll och omfattning av uppdraget.

Kvalitetsgranskning sker i enlighet med Beställarens instruktioner. Beställaren förbehåller sig rätten att ta in utomstående kvalitetsgranskare.

Tagged as: Administration

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.