Overview

Till vår kund Haninge kommun söker vi en affär/inköp och stöd gällande upphandlingsobjekt för Digital Arbetsplats, Utskrift som tjänst samt Audio/Video.

Jobbeskrivning:

År 2017 ingick Haninge kommun ett sourcing avtal med Tieto för leverans av objektet Användarnära tjänster innehållandes bl.a. Digital arbetsplats, Utskrift som tjänst samt produkter för Audio/Video. Detta avtal upphör i oktober 2019 och med detta görs en översyn av kommunens IT-behov inför nästa avtalsperiod. För att säkerställa att Haninge kommun och dess förvaltningar får ett ändamålsenlig och verksamhetsorienterat IT-stöd behöver vi ställa relevanta krav på de tjänster vi kommer att behöva under nästa avtalsperiod. Dessa krav ska också spegla hur vi vill att nästa avtalsperiod skall fungera i praktiken så att vi får en funktionell affärsrelation med vår kommande leverantör.

Projektet startades efter sommaren 2018 och kommer att avslutas när våra IT-tjänster är framgångsrikt överförda till lämpliga leveransorganisationer under hösten 2019 (se övergripande plan bild 1).

Syftet med upphandlingarna är att skapa en flexibel och effektiv IKT-miljö där Haninge kommun har möjligheten att påverka tjänstekonsumtionen – baserat på aktuella behov, leveranskvalité och planerad utveckling av IKT-landskapet.

Önskade effektmål

• Högre kundnöjdhet som kan mätas och brytas ned i flera olika kategorier

• Högre upplevd kvalité på levererade IKT-tjänster inklusive utvecklings- och förnyelseinitiativ som är proaktiva, tidsenliga och professionella

• En transparent och konsumtionsstyrd IKT-kostnad

• Ett förbättrat samarbete med IKT-leverantören med fokus på responstid och kundnärhet

• En attraktiv arbetsplats där kommunen kan erbjuda personalen ett modernt och effektivt IT-stöd

• IKT kostnaderna kommer inte att vara högre än dagens IKT-kostnader vid konstanta volymer

Vi står nu inför att fortsätta processen mot att etablera sourcingtjänster som uppfyller kommunens krav på kvalitet i leveranserna där de nya leverantörerna tar helhetsansvar för uppgifterna. Detta innebär att vi nu behöver förstärka vårt projektlag med erfarna projektledare/team med gedigen erfarenhet av upphandling av sourcingobjekt för myndigheter för att driva vårt projekt i mål. (för tidsplan se “Bilaga 1, FKU -Upphandling”)

Omfattning av detta avrop:

Omfattningen kommer att preciseras tillsammans med vald konsult och uppgå till totalt max 700 timmar sammanlagt för Fas 1 och Fas 2 (fas 2 är option). Ersättningsform för detta avrop är löpande räkning.

Fas 1 (max 500 timmar)

Uppdraget omfattar 2 delar i projektet:

Del 1: Affärsstrategi och upphandlingsunderlag, oktober 2018 tom december 2018.

Del 2: Utvärdering, tilldelning och avtal. januari 2019 tom maj 2019.

Omfattning:

För Fas 1 innebär uppdraget att ta en ledande roll och projektleda i följande:

1. Tydliggöra krav på kommunen i respektive leveransmodell.

2. Tillsammans med projektgruppen fastställa kravbilden.

3. Ta fram underlag för upphandling av de olika delarna.

4. Annonsera upphandlingar

5. Utvärdering av anbud

6. Tilldelning.

7. Skapa förutsättningar för att förvalta nya avtal.

8. Etablera affärsrelationer med leverantörer

9. Ta fram kommunikationsplan nya avtal

Punkterna 3 till 9 görs i samråd med Upphandling Södertörn.

Option

Fas 2, (max 200 timmar)

Övergång, Transformering samt Plan för optimering och förvaltning

Tidsplanen är april 2019 tom oktober 2019

Omfattning:

För Fas 2 innebär uppdraget att ha en stödjande roll till kommunen i följande:

1. Planering av och överflytt av ansvar

2. Plan för kontrakts uppföljningar under transitionen

3. Plan för och genomförande av tranformation av egen verksamhet

4. Start av ny styrmodell

5. Framtagning av KPIer för transition och transformation

6. Injustering av kontrakt och tjänster

7. Uppföljning KPIer

8. Utvärdering av sourcingprojektet

9. Plan för justeringar av kontrakt

Kommunen önskar starta upp arbetet i oktober 2018. Uppdraget löper till maj 2019 för fas 1 men kan komma att förlängas om överprövning förlänger tidsplanen. Fas 2 är option och den löper till oktober 2019, dock ska kommunen ha möjlighet att förlänga uppdraget en kortare tid för det fall att det ej är klart inom angiven tidsram.

Vissa perioder kommer kräva stora insatser och andra mindre insatser utifrån uppdragets läge.

Krav kompetenser:

God kunskap om och erfarenhet av:

• Arbetserfarenhet inom IT-området i minst åtta (8 år) och aktuell roll minst fem (5) år.

• Projektarbete och projektledning

• Förändringsledning

• IT-outsourcing och near-shoring

• Offentlig sektor och styrning av kommuner.

• LoU och Upphandling inom offentlig sektor.

• Service Integration

• Service Management

• Utveckling av business case

• Workshopledning

• Etablera och driva en outsourcad IT-verksamhet

• Juridisk kompetens avseende IT-outsourcing avtal och kontraktsfrågor

Anbudets innehåll:

• Kortfattade beskrivningar om genomförande av uppdraget som helhet (max 2 A4)

• Beskrivning av offererat team (ca 1 – 2 personer) med relevant kompetens för uppdraget. Ytterligare kompetens kan knytas till teamet vid behov.

• Ifylld kompetensmatris (se bifogad fil)

OBS! Då uppdraget är brådskande är anbudstiden reducerad och offererad konsult/team ska vara redo att starta uppdraget omgående efter tilldelning vilket också ska framgå i anbudet.

Startdatum: 2018-10-27

Längd: 2019-04-30. Option om förlängning till 2019-10-31

Plats: Haninge kommun

Arbetstid: Fas 1: ca 500 timmar. Fas 2 (option): ca 200 timmar.

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med ovanstående :

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Project Management, IT-organisation, Förändringsledning , Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.