Overview

Till vår kund söker vi en Verksamhetsutvecklare

Jobbeskrivning:

Vår kund efterfrågar en (1) verksamhetsutvecklare som skall genomföra en utvärdering av vår kunds

Kunskapscentrum verksamhet under åren 2017 och 2018.

1) Offererad konsult ska tillsammans med Nationellt kunskapscentrum planera och genomföra en

effektutvärdering baserat på verksamhetens mål 2017 och 2018.

2) Baserat på verksamhetens målsättningar för 2019 ska offererad konsult ta fram mätetal för

verksamhetens effekt.

3) Offererad konsult ska genomföra analys och rapportering av utvärderingens resultat.

Utvärderingen av Kunskapscentrums verksamhet ska analysera i vilken utsträckning verksamhetens

effektmål uppnås. Syftet är att ge underlag till Kunskapscentrums fortsatta arbete men också att kunna

påvisa dess effekt. Regelbundna utvärderingar är en komponent av den strategi för utvärdering som togs

fram under 2013.

Förväntad leverans

Offererad konsult ska inkomma med skriftlig rapport som innehåller detaljerade resultat av utvärderingen

samt en analys av resultaten. Resultatet av denna analys ska kunna användas i Kunskapscentrums

planeringsarbete, med syfte att förbättra verksamheten. Rapporten skall även innehålla förslag till

mätetal för 2019.

Offererad konsult ska inkomma med rapport avsedd för begränsat externt bruk, som översiktligt

presenterar resultaten ifrån utvärderingen och rekommendationer för vidare arbete.

Offererad konsult ska hålla i seminarium eller annan typ av presentation av resultaten för medarbetarna

på Kunskapscentrum.

Översiktlig tidsplan:

Projektstart och uppstartsmöte med Kunskapscentrum senast 1 november 2018.

Genomförande av utvärdering och utveckling av mätetal sker i november 2018 – januari 2019.

Kompetenskrav:

– Offererad konsulten ska uppfylla kompetensnivå 4 vilket innebär minst 9 års erfarenhet inom aktuell roll/område.

– Offererad konsult skall ha minst 5 års erfarenhet av att självständigt driva, utveckla och genomföra verksamhetsutvärdering.

Till detta krav ska även två referenser anges som kan styrka kravuppfyllnad.

Startdatum: 2018-11-01

Längd: 2019-02-28. Kontraktet kan förlängas i 1 månad.

Plats: Uppdraget ska utföras på distans, konsulten skall dock komma till vår kunds huvudkontor i Norrköping för regelbundna avstämningar.

Arbetstid: 50% av en heltidstjänst.

Beräknad tidsåtgång baserat på 2.1.2 Beskrivning av uppdaget:

1) ca 150 timmar

2) ca 50 timmar

3) ca 40 timmar

Omfattningen kan dock komma att ändras, Vår kund skall då i god tid meddela detta.

Språk: Svenska

Vänligen ansök direkt via vårt system med:

– ditt uppdaterade CV

– timpris (inkl. omkostnader)

– namn och telefonnummer till två referenter (vi kontaktar dina referenser först efter kontakt med dig)

– information om när du är tillgänglig för att påbörja uppdraget

– i motiveringen beskriv varför just du är lämplig för detta uppdrag – hänvisa till tidigare konsultuppdrag, anställningar, utbildningar och personliga egenskaper.

Vi offererar ofta löpande. Det innebär att vi ibland tar bort uppdraget från vår webbsida tidigare än sista ansökningsdag. Är du intresserad av ett uppdrag rekommenderar vi dig att ansöka omgående.

Tagged as: Verksamhetsutveckling, Business Investigation

Before applying for this position you need to submit your online resume. Click the button below to continue.